Neuro -utvecklingsstörningen Uppmärksamhetsuppmärksamhet Hyperactivity Disorder (ADHD) är vanlig i ungdomar över hela världen. Det kännetecknas av tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet som gör det utmanande för drabbade barn att koncentrera sig och lära sig i klassen eller umgås med andra. Eftersom många barn uppvisar beteenden som är förenliga med ADHD vid någon tidpunkt under deras utveckling kan diagnostisering av ADHD i ungdomar vara svårt. En grundlig utvärdering kan dock hjälpa till att bekräfta eller utesluta ADHD och garantera att barnen får rätt vård och hjälp. Besök adhd utredning barn

Att samla in data från föräldrar, lärare och andra vårdare är ett av de första stegen i att undersöka ADHD hos barn. Att förstå barnets beteende, utveckling och akademisk prestation i detalj kan hjälpa till att avgöra om ungen uppvisar tecken på ADHD eller inte. Dessutom kan föräldrar krävas för att genomföra undersökningar eller checklistor som kan användas för att utvärdera barnets beteende och upptäcka eventuella ADHD-relaterade problem.

För att utesluta underliggande medicinska problem som kan orsaka barnets symtom på ADHD är en omfattande fysisk undersökning nästa steg i utredningen av ADHD hos barn. Detta kan innebära en fysisk undersökning, en neurologisk utvärdering och ytterligare tester vid behov. Blodtester kan till exempel användas för att utesluta sjukdomar som sköldkörtelproblem eller blyförgiftning, vilket kan manifestera symtom som liknar ADHD: s.

Att undersöka ADHD i ungdomar kan också stödjas av psykologiska tester. Barnets kognitiva färdigheter, uppmärksamhetsområde och beteendemässig funktion kan utvärderas genom intervjuer för förälder-barn, standardiserad testning och andra metoder. Dessa utvärderingar kan hjälpa till att bestämma om barnets beteende är typiskt för ADHD eller om det kan finnas andra problem som gör saker tuffa för barnet.

För att utesluta andra förhållanden som kan efterlikna ADHD kan fler testning ibland vara nödvändiga. För att utesluta sensoriska bearbetningsavvikelser kan ett barn hänvisas till en specialist för en utvärdering eller visionbedömning. På samma sätt, om barnet uppvisar sociala kommunikationsproblem utöver ADHD -symtom, kan en utvärdering av autismspektrumstörning rekommenderas.

När ADHD har identifierats kan lämpliga behandlingsalternativ undersökas. Beteendebehandling, såsom föräldersutbildning och utbildning i sociala färdigheter, såväl som medicin för att behandla symtom kan vara en del av detta. En kombination av båda behandlingarna kan föreslås under vissa omständigheter. Det är viktigt att samarbeta nära med läkare och lärare för att skapa ett anpassat behandlingsprogram som uppfyller barnets specifika behov och maximerar deras chanser att lyckas.

Sammanfattningsvis är en grundlig bedömning av barnets medicinska historia, beteendemässiga trender och kognitiv prestanda nödvändig när man undersöker ADHD i ungdomar. Barn med ADHD kan leva framgångsrika och tillfredsställande liv med rätt diagnos och vård. För att säkerställa att ditt barn får den uppmärksamhet och stöd de behöver är det absolut nödvändigt att söka hjälp om de uppvisar symtom på ADHD.